Mag-ulat ng Reklamo

English | 中文  | Español | Filipino

Ang “City Attorney’s Office (Tanggapan ng Abogado ng Lungsod) ay nangangako na pangalagaan ang mga kasapi ng publiko.  Aming sinisiyasat at pinarurusahan ang mga negosyo na nanloloko o nandaraya sa mga mamimili, at ang mga may ari ng propyedad na hindi napapanatili ang magandang kalagayan ng kanilang ari-arian o lumalabag sa “housing code” o “affordable housing laws.”

Kung nais magsampa ng reklamo ukol sa isang negosyo o may ari ng propyedad, maging ito man ay nakakaapekto sa iyong sarili o sa sa ibang kasapi ng pamayanan, maari po lang punan ng kumpleto ang sumusunod na “form.”

Susuriin ng aming tanggapan ang mga impormasyon na iyong ipinagkaloob at maaring humingi pa ng karagdagang impormasyon mula sa iyo. Gayunpaman, paunawa na hindi kami pinahihintulutan na maging iyong tagapagtanggol o magbigay na legal na payo sa iyo.  Anumang kilos na aming gagawin ay para sa kabutihan ng buong pamayanan.

Kung hindi magawang kumpletuhin ang form na ito, mangyaring tumawag sa “City Attorney’s Office” linya para sa mga reklamo sa (415) 554-3977 upang mag-iwan ng mensahe.

Kung ikaw ay magsasampa ng kahilingan laban sa “City” (siyudad), sundin ang mga tagubilin na ito.

* Nagpapahiwatig na isang kinakailangan na field. Ilagay ang "N/A" kung hindi alam.