City Attorney Dennis Herrera and Deputy Tom Lakritz

City Attorney Dennis Herrera and Deputy Tom Lakritz